Zásady pro chování cvičenců a návštěvníků Areálu „ZA NEMOCNICÍ“

 

 

Základní pravidla:

 

Cvičenci a návštěvníci: 

 • používají pouze jim určené prostory a plochy,
 • dbají pokynů správce areálu a pořadatelské služby,
 • dodržují zásady bezpečnosti,
 • chovají se ohleduplně k zařízení a ostatním cvičencům a návštěvníkům,
 • na cvičebních plochách a v šatnách platí přísný zákaz požívání alkoholu a psychotropních látek,
 • udržují pořádek,
 • dodržují obecně platné právní předpisy a příslušná nařízení,
 • společně se zásadami slušného a sportovního chování,
 • v šatnách a společných prostorách nenechávají cenné věci.

 

Vstup do šaten a na cvičební plochy:

Na všechny cvičební plochy, tribuny, do šaten, sprch apod. je vstup možný pouze s vědomím a souhlasem správce areálu. Pro vstup na cvičební plochy je nutno použít vhodnou sportovní obuv a oděv, zvláště se zřetelem na stav plochy a bezpečnost cvičenců dle instrukcí správce.

 

Dohled zodpovědné osoby:

Do prostorů šaten je vstup možný pouze v doprovodu osoby starší 16-ti let, jež byla oddílem či organizací nahlášena jako trenér, pomocný trenér, vyučující apod.

Na cvičební plochy je vstup možný pouze v doprovodu oddílem či organizací určené osoby starší 18-ti let, stejné podmínky jsou i pro jakoukoliv manipulaci s cvičebním náčiním

 

Využívání šaten:

Oddíly TJ, školní třídy, členové externích organizací používají šatny dle platného rozvrhu, potvrzené objednávky či jednorázově proti úhradě dle platného sazebníku areálu.

V šatnách, skladech, na chodbách, tribunách, spojovacích vnějších cestách a necvičebních plochách je přísně zakázáno:

§         používat cvičební náčiní (míče, hokejky, pálky,…),

§         do sprch vstupovat v jiné než čisté koupací obuvi,

 • v nadměrně znečištěné obuvi vstupovat do šaten a chodeb,
 • poškozovat zařízení areálu, bez vědomí správce měnit nastavení topení či jiného technického zařízení areálu a budovy.

Zodpovědná osoba určená oddílem zodpovídá za řádné uzamčení přidělené šatny před, během po tréninku, zápasu či soutěži, úklid hrubých nečistot, klíč od šatny převezme po kontrole zpět správce.

 

Užívání cvičebních ploch:

Cvičenci užívají pouze přidělenou cvičební plochu dle rozvrhu či objednávky, cvičební plochu užívají pouze přiměřeným a ohleduplným způsobem, cvičební náčiní musí být vhodné k použití cvičební plochy a jejího technického stavu dle instrukcí správce areálu, a to včetně vhodné obuvi.

Cvičební náčiní musí být se skončením tréninku, zápasu či soutěže řádně očištěno a řádně uloženo na příslušnou odkládací plochu či do příslušného skladu.

Závady a poškození cvičebního náčiní, ploch, šaten, ostatních ploch a zařízení nahlašuje zodpovědná osoba okamžitě správci, aby bylo možno zjednat nápravu či omezit provoz zejména se zřetelem na bezpečnost cvičenců a minimalizaci následných škod.

Cvičenci a návštěvníci areálu mají přísný zákaz vstupu na jiné plochy a do jiných prostor než jim určených rozvrhem a zvláště na plochy označené ZÁKAZ VSTUPU.

 

Dodržování rozvrhu Areálu Za Nemocnicí:

Cvičenci a návštěvníci areály dodržují stanovený rozvrh, plochy, šatny, sprchy a chodby uvolňují v co nejkratším čase, aby mohly být využity dalšími cvičenci a byl umožněn jejich řádný a včasný úklid.

Požadavky na mimořádné tréninkové hodiny, zápasy, uzavření areálu k výběru vstupného či jiné využití prostor a ploch areálu je nutné v dostatečném předstihu (minimálně 7 dní) konzultovat nohejbal.českybrod@seznam.cz a vyčkat na jejich potvrzení do 3 pracovních dnů.

 

Placení oddílových příspěvků tréninkových hodin a pronájmů:

Cvičenci oddílu či organizace, již nemají řádně a včas uhrazeny závazky vůči TJ SLAVOJ Český Brod, o.s., a to včetně tréninkových hodin a jejich záloh bude do prostoru areálu vpuštěn pouze po uhrazení hodinové sazby pro krátkodobý pronájem pro nečleny TJ dle platného sazebníku. Informace o platbách jsou k dispozici v kanceláři správy TJ a oddílu nohejbalu.

 

Náhrady škod a sankce:

Oddíl, organizace či sportovec je povinen nahradit způsobenou škodu a uvést do původního stavu při poškození, ztrátě či zničení vybavení areálu nad rámec běžného opotřebení.

V případě zatajování poškození, ztráty, zničení vybavení či nedodržené pokynů správce, které vedlo či by mohlo vést k ohrožení bezpečnosti cvičenců a návštěvníků nebo poškození ploch a zařízení nebo využívání k jiným účelům než bylo schváleno dle rozvrhu či objednávky, nevhodného či hrubého chování bude Výkonným výborem TJ Slavoj Český Brod o.s. stanovena sankce a dále bude projednáno další působení oddílu či organizace v prostorách areálu. Do doby vyřešení a nápravy nemusí být oddíl či organizace vpuštěna do cvičebních prostorů areálu.

 

Všeobecná ustanovení:

Zásady jsou stanoveny v Provozním řádu Areálu „ZA NEMOCNICÍ“ a Provozním a Organizačním řádu TJ SLAVOJ Český Brod, o.s. společně s příslušnými rozhodnutími Výkonného výboru TJ SLAVOJ Český Brod, o.s. - info v kanceláři správy TJ.

Pravidla stanovená pro oddíly platí v přiměřené míře pro hostující soupeře, školní třídy a družstva, rekreační sportovce a další návštěvníky areálu.

Odvolání a stížnosti proti rozhodnutím správce areálu nebo na chování cvičenců se podávají na Správu TJ – Sportovní hala, Komenského 516, 282 01 Český Brod, tel.: 321622015

 

 

V Českém Brodě, dne 11.12.2010                                         Správa TJ Slavoj Český Brod, o.s.